Algemene voorwaarden Infratechniek.nl

Artikel 1: Werkingssfeer

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten met Infratechniek B.V. voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zullen tevens van toepassing zijn op toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen, tenzij deze voorwaarden zijn gewijzigd. In dat geval gelden de nieuwe voorwaarden.
5. Deze algemene voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van van Infratechniek B.V. van eerdere datum.

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. uitzend-overeenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. De uitzend-overeenkomst komt tot stand na werving van de werknemer door de werkgever. De werkgever vervult in redelijkheid de taken die hij van rechtswege als werkgever draagt en de dienstverlening van de ter beschikking stellende werkgever richt zich in het bijzonder op betaling van het loon en de daarmee samenhangende loonadministratie. De werkgever is – zolang de inleenovereenkomst tussen de werkgever en de derde bestaat -, behoudens schriftelijke overeenstemming in andere zin met de opdrachtgever, niet gerechtigd de werknemer ter beschikking te stellen van andere ondernemingen dan de onderneming van de derde, anders dan in geval van re-integratie wegens arbeidsongeschiktheid of wegvallen van de opdracht bij de derde;
b. uitzendonderneming: de natuurlijke of rechtspersoon genoemd onder artikel 1.1 die werknemers ter beschikking stelt van (aan) opdrachtgevers, zijnde de werkgever als bedoelt onder a, in de zin van titel 7:610 BW; hierna te noemen Infratechniek;
c. werkgever: zie uitzendonderneming;
d. werknemer: de werknemer in de zin van sub a van dit artikel;
e. uitzenden: het door een werkgever ter beschikking stellen van een werknemer aan een derde, na een traject van werving en selectie, krachtens een uitzend-overeenkomst als bedoeld onder a;
f. inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Infratechniek, die er toe strekt dat Infratechniek een uitzend-overeenkomst aangaat met een of meer werknemer(s) die door Infratechniek ter beschikking wordt/worden gesteld aan de opdrachtgever om onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief;
g. terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van de werknemer bij de opdrachtgever om onder leiding en toezicht van deze opdrachtgever werkzaamheden te verrichten;
h. opdrachtbevestiging: het formulier waarmee de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitzenden van de betreffende werknemer;
i. opdrachtgever: de derde als bedoeld in sub a van dit artikel;
j. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten (NBBU) dan wel de andere van toepassing zijnde CAO;
k. opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan Infratechniek verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld. (Het tarief wordt opgebouwd uit een factor over het brutoloon);
l. inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de werknemer uitoefent. De inlenersbeloning bestaat volgens de CAO uit het loonverhoudingsvoorschrift met de navolgende elementen: 1. het geldende periodeloon in de schaal; 2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, naar keuze van Infratechniek te compenseren in tijd of geld; 3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag), ploegentoeslagen etc.; 4. initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald; 5. onbelaste kostenvergoedingen, voor zover
Infratechniek deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen en opdrachtgever deze voldoende heeft onderbouwd; 6. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;
m. studenten/scholieren: alle studenten en scholieren die een dagopleiding volgen en die in de periode van 1 januari tot 31 december van enig jaar werkzaamheden verrichten voor Infratechniek. Studenten en scholieren vanaf 18 jaar dienen enig bewijs te kunnen overleggen waaruit blijkt dat zij ingeschreven staan bij een erkende onderwijsinstelling;
n. werknemer regulier: alle werknemers die niet vallen onder de omschrijving van vakantiewerker;
o. vakantiewerker: alle scholieren, studenten en andere studerenden die in perioden van vakantie van onderwijsinstellingen tijdelijke werkzaamheden verrichten;
p. week: de kalenderweek die begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om 23.59 uur.

Artikel 3: Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, te maken ten aanzien van de werknemer. De opdrachtgever vrijwaart Infratechniek voor de eventuele gevolgen van een door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

Artikel 4: Opzegging inleenovereenkomst, beëindiging uitzend-overeenkomst

1. De inleenovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Zowel de opdrachtgever als Infratechniek hebben het recht de inleenovereenkomst op te zeggen, dit schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door opdrachtgever, is Infratechniek – met behoud van haar rechten als bepaald in artikel 19 – gerechtigd de inleenovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en is er geen opzegtermijn van toepassing.
2. Elke inleenovereenkomst eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat:
• de andere partij in verzuim is;
• de andere partij geliquideerd is;
• de andere partij in staat van faillissement is verklaard of (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd;
• de kredietverzekeraar van Infratechniek die ten aanzien van de opdrachtgever een kredietlimiet heeft verstrekt, deze kredietlimiet intrekt of wijzigt.
Het inroepen van de ontbinding door een partij leidt niet tot enige aansprakelijkheid van die partij voor schade die de wederpartij dientengevolge lijdt, indien zich één van de genoemde gronden daadwerkelijk voordoet. In het geval genoemd onder de vierde bullit heeft alleen Infratechniek het recht tot ontbinding over te gaan. Een partij die de inleenovereenkomst ontbindt omdat de andere partij in verzuim is, omdat de andere partij geliquideerd is of in staat van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling is komen te verkeren en Infratechniek die ontbindt omdat de kredietruimte wordt ingetrokken, heeft het recht van de andere partij schadevergoeding te vorderen.
3. In het geval van opzegging van de inleenovereenkomst, ontbinding van de inleenovereenkomst conform het voorgaand lid, dan wel staking van de onderneming, is de opdrachtgever verplicht een arbeidsovereenkomst aan te bieden, ingaande het moment waarop de inleenovereenkomst een einde neemt, aan alle werknemers die op de dag waarop de inleenovereenkomst eindigt, door Infratechniek ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever (inclusief werknemers
die op dat moment ziek/arbeidsongeschikt zijn). Het aanbod van de opdrachtgever dient zodanig te zijn dat de werknemer in vergelijking met de uitzend-overeenkomst met Infratechniek niet in een nadeliger situatie komt te verkeren. Opdrachtgever verleent door ondertekening van de inleenovereenkomst een onherroepelijke volmacht aan Infratechniek om in voorkomende gevallen in naam van opdrachtgever arbeidsovereenkomsten aan te gaan met de in dit lid bedoelde werknemers.
4. Indien opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen genoemd in de vorige twee leden of indien de werknemer(s) de door opdrachtgever aangeboden arbeidsovereenkomst niet aanvaardt (aanvaarden) is opdrachtgever gehouden aan Infratechniek alle kosten te vergoeden, welke kosten Infratechniek zou hebben bespaard bij het wel in dienst treden van de betrokken werknemer(s) bij opdrachtgever conform het gedane aanbod en Infratechniek ter zake volledig schadeloos te stellen.
5. In het geval dat opdrachtgever zijn onderneming overdraagt aan een andere partij, is opdrachtgever gehouden om, met deze derde partij overeen te komen dat deze partij de overeenkomst met Infratechniek onder de bestaande condities en voor al de ingeleende werknemers voortzet voor de duur van de inleenovereenkomst te rekenen vanaf de datum van overgang.

Artikel 5: Arbeidsconflicten

Infratechniek is de formeel juridisch werkgever van de (ingeleende) werknemers. Maatregelen gericht op de gehele of gedeeltelijke beëindiging van de uitzend-overeenkomst met een werknemer, dan wel disciplinaire maatregelen als bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) non-actiefstelling en/of opschorting van de loonbetalingen, kunnen slechts door (tussenkomst van) Infratechniek plaatsvinden. Infratechniek zal in overleg met opdrachtgever de noodzakelijke maatregelen treffen, een en ander met inachtneming van de geldende arbeidsrechtelijke regelgeving. Bovendien moet de reden voor het opleggen van de maatregel Algemene Voorwaarden Infratechniek voldoende aantoonbaar zijn, dit ter beoordeling van Infratechniek. Indien noodzakelijk zal Infratechniek de nodige maatregelen nemen gericht op beëindiging van het dienstverband (zoals een ontslagvergunning aanvragen bij UWV, een ontbindingsverzoek indienen bij de Kantonrechter of het dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigen), mits bij ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden het anciënniteits-/afspiegelingsbeginsel correct wordt toegepast, bij ontslag op staande voet er sprake is van een dringende reden of bij onvoldoende functioneren er een adequaat dossier is opgebouwd (bevattende documenten, bijvoorbeeld verslagen van functioneringsgesprekken, waaruit blijkt dat de werknemer daadwerkelijk niet goed functioneert). Opdrachtgever verplicht zich om in voorkomende gevallen, onverwijld mededeling te doen aan Infratechniek alvorens enige mededeling te doen aan en/of handeling te verrichten jegens de betrokken werknemer(s). Al de kosten verbonden aan de maatregelen door Infratechniek te nemen (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – de kosten van externe adviseurs, proceskosten en de lasten verbonden aan ontslagvergoedingen en/of transitievergoedingen) komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de werknemer zodanig handelt of nalaat, dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht de opdracht te laten voortduren en de uitzend-overeenkomst tussen de werknemer en Infratechniek daardoor kan worden beëindigd, kan Infratechniek de opdrachtgever toestemming geven de opdracht voortijdig te beëindigen. Infratechniek kan aan het verlenen van genoemde toestemming voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld het betalen van een vergoeding aan Infratechniek door opdrachtgever in verband met door Infratechniek te maken kosten in het kader van het beëindigen van de uitzend-overeenkomst met de werknemer.

Artikel 6: Persoonsgegevens van de werknemer

Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een werknemer, die voor en gedurende de terbeschikkingstelling kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken. Opdrachtgever zal de werknemer op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

Artikel 7: Opschortingsrecht

1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de werknemer tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten.
2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
• dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd; én
• de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de werknemer niet te werk kan worden gesteld; én
• Infratechniek jegens de werknemer met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO. De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.
3. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de werknemer of de werknemer niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Infratechniek het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, vier weken, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en over- /toeslaguren.

Artikel 8: Arbeidsomvang, werktijden, scholing

De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de werknemer zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de werknemer voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de
werknemer de rechtens toegestane werktijden niet overschrijdt. Dit met dien verstande dat de opdrachtgever gerechtigd is om voor werknemers van Infratechniek een afwijkend rooster op te stellen.
2. De opdrachtgever moet er op toezien dat de afgesproken arbeidsomvang, het aantal uren dat de werknemer werkt per periode, niet wordt overschreden. Wordt de werknemer structureel meer uren ingezet dan in de uitzend-overeenkomst is overeengekomen, dan kan dat ertoe leiden dat de afgesproken arbeidsomvang moet worden uitgebreid (onder andere op grond van artikel 7:610b van het Burgerlijk Wetboek). In dat geval zal Infratechniek de met de opdrachtgever overeengekomen arbeidsomvang aanpassen. Vanaf de ingangsdatum van die aanpassing betaalt de opdrachtgever dan (indien van toepassing met terugwerkende kracht) het opdrachtgeverstarief over deze nieuwe arbeidsomvang.
3. Indien de werknemer scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht zullen de uren, die de werknemer aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
4.1. Verplichte scholing: wanneer er sprake is van een opleiding die in het bedrijfsbelang door de opdrachtgever verplicht is gesteld, dient de opdrachtgever de opleidingskosten, reiskosten en noodzakelijk loonverzuim volledig voor zijn rekening te nemen. De opdrachtgever zal de opleidingskosten rechtstreeks aan de instelling die de opleiding verzorgt voldoen. Eventuele betalingen aan de werknemer te voldoen (bijvoorbeeld reiskosten) zullen door de werkgever worden gedaan en vervolgens verhaald op de opdrachtgever, mits werkgever daarmee instemt voorafgaand aan de opleiding.
4.2. Scholing op verzoek: wanneer er sprake is van een opleiding die in het bedrijfsbelang op verzoek van opdrachtgever of werknemer – in het laatste geval met toestemming van opdrachtgever – gevolgd wordt, komt de werknemer met behoud van loon in aanmerking voor gedeeltelijke dan wel volledige – zulks ter bepaling van opdrachtgever -vergoeding van de opleidingskosten en/of reiskosten. Het bepaalde aan het slot van lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
4.3. Opdrachtgever kan aan een vergoeding de voorwaarde stellen dat er door werknemer een bijbehorend certificaat of examen wordt behaald.
5. Voorafgaand aan het volgen van een opleiding zal opdrachtgever aan werkgever al de bijzonderheden en gemaakte afspraken melden, zodat werkgever deze afspraken contractueel met werknemer kan vastleggen.

Artikel 9: Vakantie, verlof en feestdagen

1. Vakantie en verlof van de werknemer worden geregeld conform de wet en de CAO. De opdrachtgever stelt de werknemer in staat om verlof op te nemen indien en voor zover de werknemer hier recht op heeft volgens de wet, de CAO en/of de CAO/arbeidsvoorwaardenregeling van de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever zal Infratechniek vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informeren, over het aantal voor de werknemer van toepassing zijnde vakantiedagen.
3. De opdrachtgever stelt de werknemer in staat de van toepassing zijnde vakantiedagen op te nemen. De vakantiedagen worden door de opdrachtgever en de werknemer in onderling overleg vastgesteld. Bij onenigheid hierover stelt de opdrachtgever Infratechniek hiervan direct op de hoogte. Indien aan het einde van de uitzend-overeenkomst sprake is van een situatie waarin de werknemer meer vakantiedagen heeft opgenomen dan aan de werknemer toekomend, zal Infratechniek het bruto door de werknemer teveel ontvangen bedrag aan reserveringen corrigeren en het netto equivalent aan de opdrachtgever factureren.
Kort verzuim en buitengewoon verlof
4. De werknemer heeft recht op loondoorbetaling van de inlenersbeloning gedurende hetzelfde buitengewoon verlof en kort verzuim als de werknemer werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever.
Feestdagen
5. De werknemer heeft recht op loondoorbetaling van de inlenersbeloning gedurende dezelfde feestdagen als de werknemer werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever.
Kortdurend zorgverlof
6. De werknemer heeft volgens de wet het recht om (per jaar maximaal twee keer de arbeidsomvang per week) verlof op te nemen om een ziek kind, een zieke partner of een zieke ouder te verzorgen. Het verlof mag alleen opgenomen worden als en zolang dit noodzakelijk is. De noodzaak van het verlof moet achteraf aannemelijk gemaakt kunnen worden. Tijdens het zorgverlof heeft de werknemer recht op 70% van zijn loon.
Studenten en scholieren
7. Voor studenten en scholieren is conform de CAO een afwijkende regeling van toepassing.

Artikel 10: Doorbetaling bij ziekte

1. De werknemer die ziek is, heeft in beginsel gedurende de eerste twee jaar van zijn arbeidsongeschiktheid recht op doorbetaling van het loon. Indien met de werknemer een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding (exclusief artikel 7:691 BW) is gesloten en de terbeschikkingstelling van de werknemer eindigt vanwege arbeidsongeschiktheid van de werknemer en de werknemer recht heeft op een uitkering op grond van de Ziektewet van het UWV, vult Infratechniek gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid de Ziektewetuitkering aan tot 90% van het uitkeringsdagloon. De opdrachtgever is het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd over de periode van arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
2. Is de werknemer langere tijd ziek, dan draagt Infratechniek zorg voor verzuimbegeleiding van de werknemer tijdens de ziekte, de uitvoering van de wet Poortwachter en indien mogelijk voor re-integratie. Overige kosten ter bevordering van de re-integratie en/of werkhervatting, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend de kosten van het inschakelen van een re-integratiebureau, worden doorbelast aan de inlener.
3. Infratechniek behoudt zich gedurende de eerste zes maanden na de ingangsdatum van de betreffende uitzend-overeenkomst het recht voor om ten aanzien van de werknemer die jegens Infratechniek in genoemde periode aanspraak maakt op doorbetaling van loon bij ziekte en ongeschikt is om de werkzaamheden te verrichten de loondoorbetaling op te schorten of stop te zetten indien komt vast te staan, zulks ter uitsluitende beoordeling door Infratechniek, dat opdrachtgever wist of behoorde te weten dat de werknemer arbeidsongeschikt was of zou raken en oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de uitzend-constructie om de werknemer een rechtstreekse relatie met Infratechniek aan te laten gaan. Het voorgaande laat onverlet het recht voor Infratechniek de inleenovereenkomst en/of de uitzend-overeenkomst op te zeggen met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van deze algemene voorwaarden. Er wordt onderscheid gemaakt in twee typen van arbeidsongeschiktheid:
2.1. Functioneel arbeidsongeschikt:
De werknemer is in staat arbeid te verrichten, maar kan wegens medische oorzaken en/of beperkingen niet terugkeren in de eigen functie. Werknemer zal dan gere-integreerd dienen te worden naar ander werk. Dit kan zowel werk binnen het bedrijf van de opdrachtgever(Spoor 1), of indien dit niet mogelijk is, naar werk buiten het bedrijf van de opdrachtgever (Spoor 2) betreffen. Infratechniek kan contact opnemen met de opdrachtgever om de mogelijkheden van re-integratie binnen de organisatie van de opdrachtgever te onderzoeken. De opdrachtgever zal Infratechniek de daarvoor benodigde informatie verstrekken. Indien naar het oordeel van Infratechniek re-integratie van de werknemer in aangepast dan wel ander passend werk bij de opdrachtgever tot de mogelijkheden behoort, zal de opdrachtgever volledige medewerking aan de re-integratie verlenen. Of deze werknemer hersteld verklaard dient te worden is ter beoordeling van een arbeidsdeskundige of Arboarts of behandelend arts. Indien de werknemer hersteld verklaard wordt is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief verschuldigd, ook als deze werknemer geen arbeid verricht door een oorzaak die niet bij Infratechniek gelegen is. De kosten van een second opinion aangevraagd door de werknemer worden door Infratechniek aan de opdrachtgever doorbelast.
2.2. Situationeel arbeidsongeschikt: In deze situatie is niet sprake van ziekte in de zin van artikel 7:629 BW, maar is feitelijk sprake van een arbeidsconflict. In een dergelijk geval is Infratechniek gerechtigd om de loonkosten, voor zover door Infratechniek aan de werknemer loon verschuldigd is, door te belasten aan opdrachtgever met toepassing van het opdrachtgeverstarief.

Artikel 11: Functie en beloning

1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de werknemer uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever. In het algemeen geldt dat de opdrachtgever alle voor Infratechniek relevante informatie dient te geven, dit zonder enig voorbehoud. De opdrachtgever vrijwaart Infratechniek voor schade die Infratechniek lijdt als gevolg van een onjuiste opgave.
2. De beloning van de werknemer, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de onderbouwing van eventuele toeslagen en kostenvergoedingen en vrijwaart Infratechniek hieromtrent voor eventuele schade en/boetes als gevolg van een onjuiste of onvoldoende onderbouwing.
3. De opdrachtgever is verplicht aan Infratechniek te melden onder welke CAO er binnen het bedrijf wordt gewerkt, dit in verband met het op de juiste manier verwerken van de inlenersbeloning. Verstrekt de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie over de toe te passen CAO en/of wordt de toepasselijke CAO niet of niet correct door opdrachtgever nageleefd, dan zal de opdrachtgever alle door Infratechniek geleden en/of te lijden schade (een eventueel te betalen ontslagvergoeding en/of transitievergoeding en/of de kosten van adviseurs daaronder begrepen) als gevolg van die onjuiste en/of onvolledige informatie aan Infratechniek vergoeden.
4. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemmen met de werkelijk door de werknemer uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Infratechniek onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de werknemer zal dan tevens door de opdrachtgever opnieuw moeten worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de werknemer op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Infratechniek de beloning van de werknemer en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerd tarief aan Infratechniek verschuldigd vanaf het moment dat Infratechniek de hogere beloning verschuldigd is aan de werknemer.
5. De opdrachtgever stelt Infratechniek tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
6. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren worden beloond conform de ter zake geldende inlenersbeloning en worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 12: Terbeschikkingstelling zaken

1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de uitzendonderneming zaken aan de werknemer ter beschikking te stellen die mede voor privé doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief) een (lease)auto of telefoon. De uitzendonderneming kan aan de schriftelijke toestemming nadere voorwaarden stellen en opdrachtgever is gehouden aan deze voorwaarden uitvoering te geven en te voorkomen dat de uitzendonderneming enig nadeel lijdt ten gevolge van de ter beschikking stelling van de zaken door de opdrachtgever aan de werknemer.
2. Indien de opdrachtgever in strijd met het hiervoor bepaalde handelt dan wel in gebreke is, komen alle daaruit voortvloeiende schaden, kosten en (fiscale) gevolgen, zulks in de ruimste zin des woords, volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal de uitzendonderneming ter zake vrijwaren.

Artikel 14: Goede uitoefening van leiding en toezicht

1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de werknemer bij de uitoefening van de leiding of het houden van toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de werknemer op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen van een werknemer aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
3. De opdrachtgever kan de werknemer slechts tewerkstellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Infratechniek en de werknemer daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
4. Tewerkstelling van de werknemer in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Infratechniek en de werknemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
5. De opdrachtgever zal aan de werknemer de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
6. Infratechniek is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de werknemer zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de werknemer.
7. Infratechniek is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die werknemers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
8. De opdrachtgever vrijwaart Infratechniek voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Infratechniek als werkgever van de werknemer – direct of indirect – ter zake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
9. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Infratechniek verstrekt de opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Artikel 13: Arbeidsomstandigheden

1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
2. De opdrachtgever is jegens de werknemer en Infratechniek verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
3. De opdrachtgever is gehouden om aan de werknemer tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de werknemer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
4. Indien de werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever Infratechniek en, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert Infratechniek zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of een beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
5. De opdrachtgever zal aan de werknemer vergoeden – en Infratechniek vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de werknemer in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor de opdrachtgever en/of Infratechniek daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.
6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Infratechniek verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 14: Aansprakelijkheid opdrachtgever

De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de inleenovereenkomst en deze algemene voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Infratechniek (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Infratechniek zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Infratechniek eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 15: Opdrachtgeverstarief

1. Het door de opdrachtgever aan Infratechniek verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop Infratechniek op grond van de opdracht, en/of een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd ten minste berekend over de door de werknemer werkelijk gewerkte uren. Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die Infratechniek verschuldigd is aan de werknemer. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.
2. Het Opdrachtgeverstarief wordt verhoogd met de kosten van ouderschapsverlof, kortdurend zorgverlof, calamiteitenverlof, adoptieverlof, kraamverlof, langdurend zorgverlof en overige vormen van wettelijk verlof.
3. Infratechniek is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de interne kosten en/of de kosten van de arbeid stijgen o.a.:
• als gevolg van wijziging van de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
• als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO of enig verbindend voorschrift;
• als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving;
4. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door Infratechniek zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak, die toerekenbaar is aan de opdrachtgever, de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Infratechniek gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. Infratechniek kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten, die als gevolg hiervan door Infratechniek zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.
5. Het door de opdrachtgever te betalen tarief is gebaseerd op een ziekteverzuimpercentage van maximaal 3%. Het ziekteverzuim wordt gedefinieerd als de loonkosten die door Infratechniek betaald moeten worden aan de door Infratechniek aan opdrachtgever uitgeleende arbeidsongeschikte werknemers (zorgverlof en situationeel arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen) in tot de loonkosten voor alle werknemers (inclusief zieken, werknemers met zorgverlof en situationeel arbeidsongeschikte werknemers) door Infratechniek aan opdrachtgever uitgeleend. Infratechniek heeft het recht om de tarieven aan te passen indien het ziekteverzuimpercentage gemeten over een voorliggende aaneengesloten periode van minimaal twee maanden van bedoeld percentage afwijkt. Infratechniek kan de tarieven, indien Infratechniek van haar recht gebruik zal maken, alsdan aanpassen met een percentage maximaal gelijk aan het percentage waarmee wordt afgeweken van het ziekteverzuimpercentage waarmee laatstelijk gerekend is (zijnde derhalve het in de eerste volzin aangeduide percentage of het nadien – conform dit artikel – gewijzigde percentage). Infratechniek is gerechtigd om periodiek, maar ten minste een maal per jaar, onderzoek te verrichten naar het ziekteverzuimpercentage binnen de onderneming van opdrachtgever. Indien Infratechniek tot tariefsaanpassing op deze grond overgaat – en uitsluitend in dat geval – verstrekt Infratechniek informatie over de hoogte van het ziekteverzuimpercentage aan de opdrachtgever. Alle tarieven zijn exclusief BTW.
6. De vakantiewerker als bedoeld in artikel 2 lid o van deze Algemene Voorwaarden valt voor het toe te passen opdrachtgeverstarief onder een werknemer regulier.

Artikel 16: Facturatie

1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen in de opdracht, bij overeenkomst of in deze algemene voorwaarden is bepaald. Infratechniek hanteert een tijdverantwoordingsysteem waarbij 0,25 staat voor 15 minuten, 0,50 staat voor 30 minuten, 0,75 staat voor 45 minuten enz.
2. De opdrachtgever en Infratechniek kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.
3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de werknemer correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: de naam van de werknemer, weeknummers, data, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat Infratechniek, aansluitend aan de door de werknemer gewerkte week, over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Infratechniek wordt verstrekt.
5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de werknemer de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de werknemer de in de tijdverantwoording vermelde gegevens
betwist, is Infratechniek gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de werknemer, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.

Artikel 17: Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen, is opdrachtgever verplicht om Infratechniek, of de backoffice van Infratechniek (lees vanaf nu Infratechniek) te machtigen om de door de opdrachtgever aan Infratechniek verschuldigde bedragen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening. Zolang de opdrachtgever van de diensten van Infratechniek gebruik maakt, is de opdrachtgever niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd weer in te trekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Infratechniek.
2. De door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zullen 1 kalenderdag na factuurdatum van de betreffende facturen geïncasseerd worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De opdrachtgever dient steeds voor voldoende saldo op zijn bank- of girorekening zorg te dragen om uitvoering van de automatische incasso mogelijk te maken.
3. Indien de automatische incasso niet is gelukt of indien een factuur niet binnen de in lid 2 genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim.
4. Ingeval schriftelijk overeengekomen is dat opdrachtgever een percentage van de factuur per periode voldoet door betaling op de G-rekening van Infratechniek, is opdrachtgever gehouden van dit percentage van de factuur binnen 5 dagen na de factuurdatum. Het overige percentage van de factuur wordt automatisch geïncasseerd.
5. Uitsluitend betalingen aan Infratechniek werken bevrijdend. Betalingen door de opdrachtgever, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover Infratechniek en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
6. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen zeven kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk (per e-mail, fax of aangetekend schrijven), onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Infratechniek te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en / of de betaling van de factuur op te schorten.
8. Indien de financiële positie en / of intrekking van de kredietlimiet van de opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van Infratechniek, aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van Infratechniek een voorschot te verstrekken en / of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens Infratechniek. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en / of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de opdrachtgever.
9. Indien de opdrachtgever het in lid 8 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Infratechniek gestelde termijn, is de opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiermee een nadere ingebrekestelling is vereist en is Infratechniek dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij de opdrachtgever in te roepen.
10. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, alsmede eventuele storneringskosten, die Infratechniek maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van EUR 500,00 per vordering), tenzij Infratechniek aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de opdrachtgever in verzuim is door de opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.
11. Niet tijdige, of niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen en rekeningen van Infratechniek op de opdrachtgever tot gevolg.

Artikel 18: Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

Infratechniek is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Infratechniek deze verplichting niet nakomt, is Infratechniek, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade
van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Infratechniek en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Infratechniek.
2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Infratechniek is beperkt tot het door Infratechniek aan de opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door Infratechniek maximaal uit te keren bedrag gaat bovendien in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
3. Aansprakelijkheid van Infratechniek voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 19: Geheimhouding

1. Infratechniek en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en dan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
2. Infratechniek zal trachten op verzoek van de opdrachtgever de werknemer te verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de werknemer een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
3. Het staat de opdrachtgever vrij om de werknemer rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Infratechniek over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Infratechniek. Infratechniek is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de werknemer.
4. Indien Infratechniek een geheimhoudingsbeding is overeengekomen met de werknemer, is Infratechniek niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de werknemer.

Artikel 20: Medezeggenschap

1. De opdrachtgever is gehouden om de werknemer die lid is van de ondernemingsraad van Infratechniek of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
2. Indien de werknemer medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de werknemer onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.

Artikel 21: Geschillen

1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.
2. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22: Wijziging algemene voorwaarden

Infratechniek behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ingaan een maand nadat opdrachtgever schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld.

Artikel 23: Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.